مجموعه آیا دیر شده

نوشتن اهداف و درخواست از کائنات

نوشتن اهداف و درخواست از کائنات
لینک های دانلود
دقت نمایید ابتدا باید از طریق انتخاب گزینه سبز رنگ دریافت فایل اقدام نموده و پروسه دریافت فایل را تکمیل نمایید تا فایل های زیر برای شما قابل دانلود باشد
1 -نوشتن اهداف و درخواست از کائنات دانلود